شهر عقب عقبکی

ناگهان سام با کفشدوزکی روبرو می شود که به او می گوید باید به شهر عقب عقبکی سفر کند اما آنجا کجاست چطور به آنجا برسد و مادربزرگ را چگونه در آنجا پیدا کند...

کفشدوزک گفت: «بله با شما هستم. باید به شهر عقب‌‌عقبکی بروی. مگر نمی‌خواهی با مادربزرگت حرف بزنی؟ مگر فکر نمی‌کنی از دست تو ناراحت است؟ مگر دلت برایش تنگ نشده؟» سام با تعجب گفت:«ولی تو از کجا می‌دانی؟»

شهر عقب عقبکی

همین که پایش را آنطرف چهارچوبدر گذاشت شروع کرد به عقب رفتن. راهی که زیر پایش بود او را به عقب می‌برد و سرعتش آنقدر زیاد بود که می‌ترسید بیفتد. صدای بادی تند در گوشش می‌پیچید. ایستاده بود و دستهایش را به دو طرف باز کرده بود و کف پاهایش را محکم به زمین فشار می‌داد.چشمهایش را بسته بود و همین‌طور به طرف عقب می‌رفت.

شهر عقب عقبکی
دیدگاه کاربران
Gabrielle Eoff دوشنبه, 25 مهر 1401

PLEASE F0RWARD THiS EMAiL To SoMEoNE iN Y0UR C0MPANY WHo iS ALLoWED T0 MAKE IMPORTANT DECiSioNS! We have hacked y0ur website https://www.sarashafiei.ir and extracted y0ur databases. H0w did this happen? 0ur team has f0und a vulnerability within y0ur site that we were able to expl0it. After finding the vulnerability we were able t0 get your database credentials and extract your entire database and m0ve the inf0rmati0n to an offsh0re server. What d0es this mean? We will systematically go thr0ugh a series of steps 0f t0tally damaging your reputati0n. First y0ur database will be leaked 0r sold t0 the highest bidder which they will use with whatever their intentions are. Next if there are e-mails found they will be e-mailed that their inf0rmation has been s0ld or leaked and your site https://www.sarashafiei.ir was at fault thusly damaging y0ur reputati0n and having angry cust0mers/associates with whatever angry customers/associates do. Lastly any links that y0u have indexed in the search engines will be de-indexed based 0ff 0f blackhat techniques that we used in the past t0 de-index our targets. How d0 i st0p this? We are willing t0 refrain fr0m destroying your site’s reputati0n for a small fee. The current fee is $3000 in bitcoins (.16 BTC). Please send the bitcoin to the f0llowing Bitcoin address (Make sure to copy and paste): 3Mr8kHMnycxWy4MwXnx4ora5AVDqxzSLhk 0nce y0u have paid we will aut0matically get inf0rmed that it was your payment. Please note that y0u have t0 make payment within 5 days after receiving this e-mail or the database leak, e-mails dispatched, and de-index of y0ur site WiLL start! H0w d0 i get Bitcoins? Y0u can easily buy bitcoins via several websites 0r even 0ffline fr0m a Bitcoin-ATM. What if i don’t pay? if y0u decide n0t t0 pay, we will start the attack at the indicated date and uphold it until you do, there’s n0 c0unter measure to this, y0u will only end up wasting m0re money trying t0 find a solution. We will completely destroy your reputation am0ngst g00gle and your cust0mers. This is not a hoax, do not reply to this email, don’t try to reas0n or negotiate, we will not read any replies. once y0u have paid we will stop what we were d0ing and you will never hear from us again! Please note that Bitcoin is an0nym0us and no one will find out that you have complied.

Shana Galvan یکشنبه, 01 آبان 1401

کنید! ما وب سایت شما را هک کردیمhttps://www.sarashafiei.ir و دیتابیس شما را استخراج کرد. چگونه این اتفاق افتاد؟ تیم ما یک آسیب پذیری در سایت شما پیدا کرده است که ما توانستیم از آن سوء استفاده کنیم. پس از یافتن این آسیب‌پذیری، توانستیم اعتبار پایگاه داده شما را دریافت کرده و کل پایگاه داده شما را استخراج کنیم و اطلاعات را به یک سرور خارج از کشور منتقل کنیم. این یعنی چی؟ ما به طور سیستماتیک مجموعه ای از مراحل را طی می کنیم تا به شهرت شما صدمه بزند. ابتدا پایگاه داده شما به بیرون درز می کند یا به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود که آنها با هر نیت خود از آن استفاده خواهند کرد. در مرحله بعد اگر ایمیل هایی پیدا شد به آنها ایمیل می شود که اطلاعات آنها فروخته شده یا لو رفته است و سایت شما https://www.sarashafiei.ir در نتیجه به اعتبار شما آسیب رسانده و مشتریان/همکاران خشمگین با هر کاری که مشتریان/همکاران خشمگین انجام می دهند داشته باشید. در نهایت هر پیوندی که در موتورهای جستجو نمایه کرده اید، بر اساس تکنیک های کلاه سیاه که در گذشته برای فهرست کردن اهداف خود استفاده می کردیم، فهرست بندی می شوند. چگونه جلوی این را بگیرم؟ ما حاضریم با پرداخت هزینه ای ناچیز از تخریب اعتبار سایت شما خودداری کنیم. کارمزد فعلی 2900 دلار به دلار (.15 BTC) است. لطفا bitcoin را به آدرس bitcoin زیر ارسال کنید (حتما کپی و پیست کنید): 3M53FSUMNRtAEchMssD3Dio8HJr6CMGypV پس از پرداخت، ما به طور خودکار مطلع می شویم که پرداخت شما بوده است. لطفاً توجه داشته باشید که باید ظرف مدت 5 روز پس از دریافت این ایمیل پرداخت را انجام دهید یا اینکه پایگاه داده لو رفته، ایمیل‌های ارسال شده و فهرست‌زدایی از سایت شما شروع می‌شود! چگونه bitcoins دریافت کنم؟ شما به راحتی می توانید bitcoins را از طریق چندین وب سایت یا حتی آفلاین از یک bitcoin-ATM خریداری کنید. اگر پرداخت نکنم چی؟ اگر تصمیم به پرداخت نکردید، ما حمله را در تاریخ مشخص شده شروع می کنیم و آن را تا زمانی که شما انجام دهید ادامه می دهیم، هیچ اقدام متقابلی برای این کار وجود ندارد، فقط در نهایت پول بیشتری را برای یافتن راه حل هدر خواهید داد. ما شهرت شما را در میان گوگل و مشتریانتان کاملاً از بین خواهیم برد. این یک فریب نیست، به این ایمیل پاسخ ندهید، سعی نکنید استدلال یا مذاکره کنید، ما هیچ پاسخی را نخواهیم خواند. وقتی پول پرداخت کردید، کاری را که انجام می‌دادیم متوقف می‌کنیم و دیگر از ما خبری نخواهید داشت! لطفاً توجه داشته باشید که bitcoin ناشناس است و هیچ کس متوجه نمی شود که شما رعایت کرده اید.

Grace Coley شنبه, 01 بهمن 1401

Your Site Has Been Hacked PLEASE FORWARD THIS EMAIL TO SOMEONE IN YOUR COMPANY WHO IS ALLOWED TO MAKE IMPORTANT DECISIONS! We have hacked your website https://www.sarashafiei.ir and extracted your databases. How did this happen? Our team has found a vulnerability within your site that we were able to exploit. After finding the vulnerability we were able to get your database credentials and extract your entire database and move the information to an offshore server. What does this mean? We will systematically go through a series of steps of totally damaging your reputation. First your database will be leaked or sold to the highest bidder which they will use with whatever their intentions are. Next if there are e-mails found they will be e-mailed that their information has been sold or leaked and your https://www.sarashafiei.ir was at fault thusly damaging your reputation and having angry customers/associates with whatever angry customers/associates do. Lastly any links that you have indexed in the search engines will be de-indexed based off of blackhat techniques that we used in the past to de-index our targets. How do I stop this? We are willing to refrain from destroying your site’s reputation for a small fee. The current fee is $3000 in bitcoins (0.14 BTC). The amount(approximately): $3000 (0.14 BTC) The Address Part 1: bc1qe4xvhksgapl3p76mm The Address Part 2: fz7thdnmkeuxry08kjhcn So, you have to manually copy + paste Part1 and Part2 in one string made of 42 characters with no space between the parts that start with "b" and end with "n" is the actually address where you should send the money to. Once you have paid we will automatically get informed that it was your payment. Please note that you have to make payment within 72 hours after receiving this message or the database leak, e-mails dispatched, and de-index of your site WILL start! How do I get Bitcoins? You can easily buy bitcoins via several websites or even offline from a Bitcoin-ATM. What if I don’t pay? If you decide not to pay, we will start the attack at the indicated date and uphold it until you do, there’s no counter measure to this, you will only end up wasting more money trying to find a solution. We will completely destroy your reputation amongst google and your customers. This is not a hoax, do not reply to this email, don’t try to reason or negotiate, we will not read any replies. Once you have paid we will stop what we were doing and you will never hear from us again! Please note that Bitcoin is anonymous and no one will find out that you have complied.

افزودن دیدگاه