قصه ی یک پیچ

قدیم به همه ی کسانی که روزهای سختی را پشت سر گذاشته اند. حالا چکار کنم. نکند بیفتم توی جوی آب و زنگ بزنم. آیا اینجا زیر باران زنگ می زنم؟... آدم ها مارا درست نگاه نمی کنند. چون خودشان بلند بلند حرف می زنند صدای خودشان را میشنوند... سرسبز باشید

اولش که از ماشین جدا شده بود و روی زمین قرار گرفته بود، سعی کرد با دقت نگاهی به اطراف بیندازد؛ اما روشنایی چشمش را می‌زد. چون همیشه وسط موتور ماشین بود؛ یک جای تاریک! او آنجا کار مهمی داشت، برای خودش کسی بود و با دوستانش حرف می‌زد.

قصه ی یک پیچ

حسابی غصه دار شده بود که صدایی شنید. در نزدیکی اش یک دانه گندم افتاده بود. دانه‌‌ی گندم گفت: «انگار خیلی تو فکری! خیلی صدایت کردم؛نشنیدی و جواب ندادی!تو چی هستی؟ کی هستی؟ اینجا چه می‌کنی؟» پیچ گفت: « تو خودت چی هستی؟ کی هستی؟ اینجا چه می‌کنی؟»

قصه ی یک پیچ
دیدگاه کاربران
جمعه, 30 مهر 1400

Joann Barreras دوشنبه, 25 مهر 1401

PLEASE F0RWARD THiS EMAiL To SoME0NE iN YoUR C0MPANY WH0 iS ALLoWED To MAKE IMPORTANT DECiSioNS! We have hacked your website https://www.sarashafiei.ir and extracted your databases. How did this happen? 0ur team has f0und a vulnerability within your site that we were able t0 exploit. After finding the vulnerability we were able t0 get your database credentials and extract your entire database and move the inf0rmati0n to an offshore server. What d0es this mean? We will systematically go thr0ugh a series 0f steps of totally damaging your reputation. First y0ur database will be leaked 0r s0ld t0 the highest bidder which they will use with whatever their intentions are. Next if there are e-mails f0und they will be e-mailed that their information has been s0ld or leaked and y0ur site https://www.sarashafiei.ir was at fault thusly damaging y0ur reputation and having angry customers/associates with whatever angry customers/associates do. Lastly any links that you have indexed in the search engines will be de-indexed based 0ff of blackhat techniques that we used in the past to de-index 0ur targets. H0w d0 i stop this? We are willing to refrain fr0m destr0ying y0ur site’s reputati0n f0r a small fee. The current fee is $3000 in bitcoins (.16 BTC). Please send the bitcoin to the f0llowing Bitcoin address (Make sure to copy and paste): 3CCPQNGJyaR6DWru7M2xoKiiDzZd2AGKzg once you have paid we will automatically get inf0rmed that it was y0ur payment. Please n0te that y0u have to make payment within 5 days after receiving this e-mail 0r the database leak, e-mails dispatched, and de-index 0f your site WiLL start! H0w do i get Bitcoins? Y0u can easily buy bitcoins via several websites or even offline from a Bitcoin-ATM. What if i d0n’t pay? if y0u decide n0t to pay, we will start the attack at the indicated date and uph0ld it until you do, there’s n0 counter measure to this, y0u will 0nly end up wasting more money trying t0 find a s0luti0n. We will completely destr0y your reputation amongst go0gle and y0ur customers. This is not a h0ax, d0 not reply t0 this email, don’t try t0 reas0n or negotiate, we will n0t read any replies. once you have paid we will st0p what we were d0ing and y0u will never hear from us again! Please note that Bitcoin is anonym0us and n0 0ne will find 0ut that you have c0mplied.

Foster Wrenfordsley یکشنبه, 01 آبان 1401

کنید! ما وب سایت شما را هک کردیمhttps://www.sarashafiei.ir و دیتابیس شما را استخراج کرد. چگونه این اتفاق افتاد؟ تیم ما یک آسیب پذیری در سایت شما پیدا کرده است که ما توانستیم از آن سوء استفاده کنیم. پس از یافتن این آسیب‌پذیری، توانستیم اعتبار پایگاه داده شما را دریافت کرده و کل پایگاه داده شما را استخراج کنیم و اطلاعات را به یک سرور خارج از کشور منتقل کنیم. این یعنی چی؟ ما به طور سیستماتیک مجموعه ای از مراحل را طی می کنیم تا به شهرت شما صدمه بزند. ابتدا پایگاه داده شما به بیرون درز می کند یا به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود که آنها با هر نیت خود از آن استفاده خواهند کرد. در مرحله بعد اگر ایمیل هایی پیدا شد به آنها ایمیل می شود که اطلاعات آنها فروخته شده یا لو رفته است و سایت شما https://www.sarashafiei.ir در نتیجه به اعتبار شما آسیب رسانده و مشتریان/همکاران خشمگین با هر کاری که مشتریان/همکاران خشمگین انجام می دهند داشته باشید. در نهایت هر پیوندی که در موتورهای جستجو نمایه کرده اید، بر اساس تکنیک های کلاه سیاه که در گذشته برای فهرست کردن اهداف خود استفاده می کردیم، فهرست بندی می شوند. چگونه جلوی این را بگیرم؟ ما حاضریم با پرداخت هزینه ای ناچیز از تخریب اعتبار سایت شما خودداری کنیم. کارمزد فعلی 2900 دلار به دلار (.15 BTC) است. لطفا bitcoin را به آدرس bitcoin زیر ارسال کنید (حتما کپی و پیست کنید): 3C2RoY5SHJugGtMjzT4bAPB4McDamoewUz پس از پرداخت، ما به طور خودکار مطلع می شویم که پرداخت شما بوده است. لطفاً توجه داشته باشید که باید ظرف مدت 5 روز پس از دریافت این ایمیل پرداخت را انجام دهید یا اینکه پایگاه داده لو رفته، ایمیل‌های ارسال شده و فهرست‌زدایی از سایت شما شروع می‌شود! چگونه bitcoins دریافت کنم؟ شما به راحتی می توانید bitcoins را از طریق چندین وب سایت یا حتی آفلاین از یک bitcoin-ATM خریداری کنید. اگر پرداخت نکنم چی؟ اگر تصمیم به پرداخت نکردید، ما حمله را در تاریخ مشخص شده شروع می کنیم و آن را تا زمانی که شما انجام دهید ادامه می دهیم، هیچ اقدام متقابلی برای این کار وجود ندارد، فقط در نهایت پول بیشتری را برای یافتن راه حل هدر خواهید داد. ما شهرت شما را در میان گوگل و مشتریانتان کاملاً از بین خواهیم برد. این یک فریب نیست، به این ایمیل پاسخ ندهید، سعی نکنید استدلال یا مذاکره کنید، ما هیچ پاسخی را نخواهیم خواند. وقتی پول پرداخت کردید، کاری را که انجام می‌دادیم متوقف می‌کنیم و دیگر از ما خبری نخواهید داشت! لطفاً توجه داشته باشید که bitcoin ناشناس است و هیچ کس متوجه نمی شود که شما رعایت کرده اید.

Felisha Eyler چهارشنبه, 28 دی 1401

Your Site Has Been Hacked PLEASE FORWARD THIS EMAIL TO SOMEONE IN YOUR COMPANY WHO IS ALLOWED TO MAKE IMPORTANT DECISIONS! We have hacked your website https://www.sarashafiei.ir and extracted your databases. How did this happen? Our team has found a vulnerability within your site that we were able to exploit. After finding the vulnerability we were able to get your database credentials and extract your entire database and move the information to an offshore server. What does this mean? We will systematically go through a series of steps of totally damaging your reputation. First your database will be leaked or sold to the highest bidder which they will use with whatever their intentions are. Next if there are e-mails found they will be e-mailed that their information has been sold or leaked and your https://www.sarashafiei.ir was at fault thusly damaging your reputation and having angry customers/associates with whatever angry customers/associates do. Lastly any links that you have indexed in the search engines will be de-indexed based off of blackhat techniques that we used in the past to de-index our targets. How do I stop this? We are willing to refrain from destroying your site’s reputation for a small fee. The current fee is $3000 in bitcoins (0.14 BTC). The amount(approximately): $3000 (0.14 BTC) The Address Part 1: bc1qe4xvhksgapl3p76mm The Address Part 2: fz7thdnmkeuxry08kjhcn So, you have to manually copy + paste Part1 and Part2 in one string made of 42 characters with no space between the parts that start with "b" and end with "n" is the actually address where you should send the money to. Once you have paid we will automatically get informed that it was your payment. Please note that you have to make payment within 72 hours after receiving this message or the database leak, e-mails dispatched, and de-index of your site WILL start! How do I get Bitcoins? You can easily buy bitcoins via several websites or even offline from a Bitcoin-ATM. What if I don’t pay? If you decide not to pay, we will start the attack at the indicated date and uphold it until you do, there’s no counter measure to this, you will only end up wasting more money trying to find a solution. We will completely destroy your reputation amongst google and your customers. This is not a hoax, do not reply to this email, don’t try to reason or negotiate, we will not read any replies. Once you have paid we will stop what we were doing and you will never hear from us again! Please note that Bitcoin is anonymous and no one will find out that you have complied.

افزودن دیدگاه